[vc_row][vc_column][vc_column_text]

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Polskie Stowarzyszenie Branży Elektroenergetycznej z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chałubińskiego 8 (40-e piętro), 00-613 Warszawa, zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń KRS pod numerem KRS 0000276239, zwane dalej „Administratorem” lub „Stowarzyszeniem”. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Dane kontaktowe IOD:

Maria Skotnicka email: iod@psbe.org.pl

3. Kategorie danych osobowych

Strona internetowa Administratora wykorzystuje następujące kategorie danych:

a) Dane kontaktowe takie jak:

 • imię i nazwisko
 • adres email

b) Dane statystyczne.

W tym zakresie gromadzimy i przetwarzamy następujące informacje dotyczące odwiedzin naszych stron internetowych, serwisów i usług:

 • Adres IP komputera odwiedzającego
 • Nazwę kanoniczną dla adresu IP komputera odwiedzającego
 • System operacyjny komputera odwiedzającego
 • Rozdzielczość ekranu komputera odwiedzającego
 • Rodzaj i wersję przeglądarki internetowej
 • Datę i godzinę zainicjowania połączenia
 • Adresy URL odwiedzonych stron i podstron
 • Nazwy i rodzaj innych odwiedzonych serwisów i usług
 • Liczbę i czas trwania odwiedzin

Stosowane mechanizmy nie naruszają zasad zachowania anonimowości Internauty odwiedzającego nasze serwisy. Administrator nie przekazuje podmiotom trzecim przetwarzanych informacji na podstawie danych określonych w pkt 3 b). Dane te są gromadzone w logach serwerów i mogą zostać użyte jedynie w sytuacji podjęcia przez Internautę działań niepożądanych, lub niezgodnych z prawem.

W przypadku, kiedy zaistnieje wyraźna przesłanka lub zdarzenie potwierdzające naruszenie prawa, sprawa zostanie przekazana właściwym organom celem przeprowadzenia postępowania karnego. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo z powyższymi postanowieniami, prosimy o zaprzestanie odwiedzania naszej strony internetowej.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych zmian w polityce prywatności i polityce cookies.

4. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach oraz na następujących podstawach prawnych:

a) udzielenie odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

b) wysyłka newslettera na podany adres email (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

c) statystycznych, w celu udoskonalania naszej strony internetowej oraz innych serwisów i usług dostępnych w naszych domenach.

Śledząc trendy wizyt poszczególnych Internautów możemy dokładniej dopasować tematykę prezentowanych materiałów tak by optymalnie sprostać oczekiwaniom naszych odbiorców (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie usług IT oraz usług marketingowych. Pani/Pana dane nie są przekazywane poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).

6. Czy istnieje obowiązek podania danych?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest co do zasady dobrowolne. Niepodanie danych może uniemożliwić realizację celów wskazanych w pkt 4.

7. Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym lub do czasu cofnięcia zgody w przypadku udzielenia zgody na subskrypcję newslettera, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO;

d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO;

e) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO;

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO;

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda).

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]