KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Polskie Stowarzyszenie Branży Elektroenergetycznej z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chałubińskiego 8 (40-e piętro), 00-613 Warszawa, zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń KRS pod numerem KRS 0000276239, zwane dalej „Administratorem” lub „Stowarzyszeniem”. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Dane kontaktowe IOD: Rafał Andrzejewski
  E-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl
 3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne:
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach oraz na następujących podstawach prawnych:

  a) wypełniania zadań statutowych Stowarzyszenia: tj.:
  – organizowanie wsparcia dla członków Stowarzyszenia w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem przez nie działalności gospodarczej w kraju i za granicą, ocenę i opiniowanie obowiązujących i projektowanych przepisów, dotyczących przedmiotu działania Stowarzyszenia oraz zgłaszanie w tym zakresie własnych projektów i postulatów,
  – współpraca z innymi organizacjami w zakresie opracowania i poprawy norm dla branży elektroenergetycznej,
  – kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej i biznesowej,
  – działanie na rzecz szkolnictwa zawodowego różnych szczebli oraz organizację i prowadzenie specjalistycznych szkoleń branżowych,
  – współpraca z uczelniami wyższymi i środowiskiem naukowym w celu popularyzacji wykorzystania nowych i innowacyjnych technologii w branży elektroenergetycznej,
  – prowadzenie badań rynkowych i marketingowych dotyczących branży oraz upowszechnianie ich wyników,
  – informowanie opinii publicznej o trendach rynkowych oraz promocja celów i efektów działań Stowarzyszenia,
  co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także na podstawie Pani / Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

  b) zawierania i wykonywania umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  c) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności związanych z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa  z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawa o rachunkowości, przepisy podatkowe);
  d) ewentualnie w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  e) w celu promocji Stowarzyszenia, wysyłania newslettera, prowadzenia działań marketingowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora, jakim jest marketing bezpośredni.
 4. Odbiorcy danych:

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie usług księgowych i HR, usług IT, usług marketingowych.
  Pani/Pana dane nie są przekazywane poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).
 5. Czy istnieje obowiązek podania danych?

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, jednakże często niezbędne np. do zawarcia umowy, wzięcia udziału w inicjatywie organizowanej przez Stowarzyszenie, kontaktu z nami. Niepodanie danych może uniemożliwić realizację wskazanych celów.
 6. Okres przechowywania danych:

  a) Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
  b) Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach sądowych) będziemy je mogli przetwarzać w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego;
  c) Po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane (np. realizacja umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy), Pani/Pana dane będą̨ przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń́ określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:

  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
  b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO;
  d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO;
  e) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO;
  f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO;
  g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda).
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.”