MISJA

Budowa silnej i szerokiej organizacji gotowej do roli lidera sprawiedliwej transformacji energetycznej, która reprezentuje polskie firmy i jest ekspertem w debacie nad przyszłym kształtem rynku w Polsce.

 

Cele Stowarzyszenia

1. Celem Stowarzyszenia jest ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów administracji samorządu terytorialnego oraz krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji gospodarczych, związków zawodowych, samorządu zawodowego lub innych tego rodzaju organizacji o zbliżonym do Stowarzyszenia przedmiocie działania. Ponadto celem Stowarzyszenia jest działalność informacyjna, doradcza i ekspercka w zakresie rozwiązań dotyczących nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem w branży elektroenergetycznej, a także analiza rynku w kontekście implementacji nowych rozwiązań technicznych oraz zmian w prawie i normach branżowych.

2. Cele Stowarzyszenia będą realizowane przez:
a) organizowanie wsparcia dla członków Stowarzyszenia w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem przez nie działalności gospodarczej w kraju i za granicą,
b) ocenę i opiniowanie obowiązujących i projektowanych przepisów, dotyczących przedmiotu działania Stowarzyszenia oraz zgłaszanie w tym zakresie własnych projektów i postulatów,
c) współpraca z innymi organizacjami w zakresie opracowania i poprawy norm dla branży elektroenergetycznej,
d) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej i biznesowej,
e) działanie na rzecz szkolnictwa zawodowego różnych szczebli oraz organizację i prowadzenie specjalistycznych szkoleń branżowych,
f) współpraca z uczelniami wyższymi i środowiskiem naukowym w celu popularyzacji wykorzystania nowych i innowacyjnych technologii w branży elektroenergetycznej,
g) prowadzenie badań rynkowych i marketingowych dotyczących branży oraz upowszechnianie ich wyników,
h) informowanie opinii publicznej o trendach rynkowych oraz promocja celów i efektów działań Stowarzyszenia.

 

STATUT

Stowarzyszenia PSBE