STATUT STOWARZYSZENIA

Polskie Stowarzyszenie Branży Elektroenergetycznej

Tekst Jednolity Statutu „Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej” uwzględniający zmiany wprowadzone na mocy Uchwały nr 14/WZC PSBE/31.03.2022 Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej z dnia 31 marca 2022 r.