STATUT STOWARZYSZENIA

Polskie Stowarzyszenie Branży Elektroenergetycznej

Tekst Jednolity Statutu „Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej” uwzględniający zmiany wprowadzone na mocy Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej z dnia 11 czerwca 2019 r.

Rozdział I
Nazwa i siedziba Stowarzyszenia

§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę i działa pod nazwą „Polskie Stowarzyszenie Branży Elektroenergetycznej”.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

3. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. 2019 poz. 713)

5. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w ich Statutach, jeżeli nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Stowarzyszenie posługuje się emblematem wyróżniającym je spośród innych organizacji oraz używa pieczęci z napisem „Polskie Stowarzyszenie Branży Elektroenergetycznej”.

 

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 2.

1. Celem Stowarzyszenia jest ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów administracji samorządu terytorialnego oraz krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji gospodarczych, związków zawodowych, samorządu zawodowego lub innych tego rodzaju organizacji o zbliżonym do Stowarzyszenia przedmiocie działania. Ponadto celem Stowarzyszenia jest działalność informacyjna, doradcza i ekspercka w zakresie rozwiązań dotyczących nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem w branży elektroenergetycznej, a także analiza rynku w kontekście implementacji nowych rozwiązań technicznych oraz zmian w prawie i normach branżowych.

2. Cele Stowarzyszenia będą realizowane przez:

a) organizowanie wsparcia dla członków Stowarzyszenia w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem przez nie działalności gospodarczej w kraju i za granicą,
b) ocenę i opiniowanie obowiązujących i projektowanych przepisów, dotyczących przedmiotu działania Stowarzyszenia oraz zgłaszanie w tym zakresie własnych projektów i postulatów,
c) współpraca z innymi organizacjami w zakresie opracowania i poprawy norm dla branży elektroenergetycznej,
d) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej i biznesowej,
e) działanie na rzecz szkolnictwa zawodowego różnych szczebli oraz organizację i prowadzenie specjalistycznych szkoleń branżowych,
f) współpraca z uczelniami wyższymi i środowiskiem naukowym w celu popularyzacji wykorzystania nowych i innowacyjnych technologii w branży elektroenergetycznej,
g) prowadzenie badań rynkowych i marketingowych dotyczących branży oraz upowszechnianie ich wyników,
h) informowanie opinii publicznej o trendach rynkowych oraz promocja celów i efektów działań Stowarzyszenia.

 

Rozdział III
Członkostwo w Stowarzyszeniu

§ 3.

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:

a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) zbiorowych,
d) honorowych,

przy czym członków założycieli musi być minimum 15. Członkowie założyciele stają się automatycznie członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

2. Kandydat na członka Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:

a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,
b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer REGON, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

3. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego, członków zwyczajnych oraz informuje Walne Zebranie o przyjęciu nowych członków na najbliższym posiedzeniu.

§ 4.

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, obywatele polscy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, które zawodowo związane są z branżą elektroenergetyczną (pracują w firmach prowadzących na terytorium Polski działalność gospodarczą, których roczne przychody w poprzednim roku sprawozdawczym były większe niż 20 milionów złotych i zatrudnienie jest większe niż 40 pracowników lub posiadają pisemne rekomendacje od co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia), popierają cele Stowarzyszenia oraz będą czynnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia zmierzających do realizacji jego celów.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

a) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków i głosowaniu nad wszelkimi uchwałami przewidzianymi w porządku dziennym obrad,
b) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
c) wystąpienia ze Stowarzyszenia po pisemnym zawiadomieniu Prezesa Zarządu,
d) uczestniczenia we wszystkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do:

a) czynnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,
b) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
c) terminowego opłacania składek członkowskich, ustalanych corocznie przez Walne Zebranie Członków.

§ 5.

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być każda pełnoletnia osoba fizyczna związana z branżą elektroenergetyczną, bez względu na jej miejsce zamieszkania, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 3 ust. 2, zostanie przyjęta do Stowarzyszenia, aby pomagać w realizacji jego celów.

Członkowie wspierający mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
Członkowie wspierający nie mają prawa uczestniczyć w głosowaniach nad uchwałami Walnego Zebrania Członków i uczestniczenia w innych władzach Stowarzyszenia.
Członek wspierający opłaca składkę w wysokości corocznie ustalanej przez Walne Zebranie Członków.

§ 5a.

1. Członkami zbiorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą związaną z branżą elektroenergetyczną bez względu na siedzibę, które po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 3 ust. 2, zostaną przyjęte do Stowarzyszenia, aby pomagać w realizacji jego celów.

Uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele członków zbiorowych mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym. Uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele członków zbiorowych nie mają prawa uczestniczyć w głosowaniach nad uchwałami Walnego Zebrania Członków i uczestniczenia w innych władzach Stowarzyszenia.

Członek zbiorowy opłaca składkę w wysokości corocznie ustalanej przez Walne Zebranie Członków.

§ 6.

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla branży elektroenergetycznej.

2. W razie zgody na przyjęcie przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia godności członka honorowego, traci on status członka zwyczajnego.

3. Walne Zebranie Członków może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 7 ust. 3 lit. a, c, d.

4. Członkowie honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich. Członkowie honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 7.

1. Utrata członkostwa następuje w drodze skreślenia z listy członków Stowarzyszenia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.

2. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje w przypadku:

a) rezygnacji z członkostwa,
b) śmierci członka będącego osobą fizyczną,
c) utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną,
d) ogłoszenia jego upadłości bądź rozpoczęcia likwidacji.

3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić jeżeli:

a) członek Stowarzyszenia narusza postanowienia niniejszego Statutu,
b) członek Stowarzyszenia nie wypełnia obowiązków zawartych w niniejszym Statucie, a w szczególności gdy zalega z zapłatą składki członkowskiej przez okres dłuższy niż trzy miesiące,
c) postępowanie członka Stowarzyszenia szkodzi wizerunkowi Stowarzyszenia lub pozostaje w sprzeczności z celami Stowarzyszenia,
d) działania na szkodę Stowarzyszenia.

4. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Wykluczony ze Stowarzyszenia członek zwyczajny, członek wspierający oraz organ zarządzający członka zbiorowego ma prawo do odwołania się od decyzji Zarządu do najbliższego Walnego Zebrania Członków. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

5. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 2 pkt. a – d stwierdza Zarząd w formie uchwały.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 8.

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 9.
Walne Zebranie Członków

1. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia udział biorą członkowie zwyczajni, którym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze oraz członkowie wspierający, uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele członków zbiorowych oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.

2. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zebraniu Członków przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. Walne Zebrania Członków mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

3.1. Zwyczajne Walne Zebrania Członków odbywać się będą co najmniej raz w roku.

3.2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, jeżeli wymaga tego dobro Stowarzyszenia lub na umotywowane żądanie minimum połowy członków Stowarzyszenia przedłożone Zarządowi, a także na wniosek Komisji Rewizyjnej.

4. Zarząd zawiadamia za potwierdzeniem pocztą elektroniczną wszystkich członków Stowarzyszenia o mającym się odbyć Walnym Zebraniu Członków na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem, przesyłając w załączeniu porządek dzienny obrad.

5. Obradom przewodniczy Przewodniczący obrad, wybierany większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu.

6. Walne Zebranie Członków podjętą przez siebie uchwałą może zmienić lub uzupełnić porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Stowarzyszenia. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

7. W pierwszym terminie Walne zebranie Członków może podejmować uchwały jeżeli jest obecnych co najmniej 50% członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zebrania nie uczestniczy co najmniej 50% członków zwyczajnych Stowarzyszenia, wówczas nie wcześniej niż po upływie godziny można odbyć nowe Walne Zebranie Członków, które będzie zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli obecnych na nim będzie co najmniej 30% członków zwyczajnych. Jeżeli na Walnym Zebraniu Członków obecnych jest mniej niż 30% członków zwyczajnych, to w terminie miesiąca należy zwołać kolejne Walne Zebranie Członków, przy czym Zarząd zobowiązany jest podać w zawiadomieniu, że Walne Zebranie Członków będzie zdolne do podjęcia uchwał bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych.

8. Wszelkie uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych, o ile Statut nie stanowi inaczej.

9. W przedmiocie zmiany celów Stowarzyszenia, zmian Statutu oraz likwidacji Stowarzyszenia, uchwały zapadają większością co najmniej 60% głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

10. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) wybór i odwoływanie oraz określanie liczby członków Zarządu Stowarzyszenia,
b) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
c) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) określenie wysokości składek członkowskich,
e) określenie wysokości wpisowego,
f) uchwalenie budżetu Stowarzyszenia,
g) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego,
h) decydowanie o pozbawieniu członkostwa Stowarzyszenia w przypadkach określonych w § 7 punkt 3 Statutu,
i) zmiana Statutu,
j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu, połączeniu i likwidacji Stowarzyszenia,
k) uchwalanie Regulaminów Wewnętrznych Stowarzyszenia,
l) nadawanie członkostwa honorowego.

11. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków jest sporządzany i podpisywany przez Przewodniczącego i Protokolanta. Podpisane protokoły są przechowywane w rejestrze protokołów w siedzibie Stowarzyszenia.

§ 10.
Zarząd

1. Zarząd składa się z od 2 do 3 członków:

a) Prezesa,
b) jednego lub dwóch Wiceprezesów.

2. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Walnego Zebrania Członków.

3. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym na okres trzech lat.

4. Mandat członków Zarządu wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu Członków odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

5. Mandat członka Zarządu wygasa przed upływem kadencji z powodu:

a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) pisemnej rezygnacji,
c) odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

6. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

7. Prezes Zarządu i Wiceprezesi kierują pracami Zarządu i są odpowiedzialni za działalność Stowarzyszenia.

8. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

9. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

a) przyjmowanie nowych członków,
b) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
c) ustalanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków,
d) przygotowanie projektów uchwał do przedstawienia Walnemu Zebraniu Członków, w tym w sprawie rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia,
e) powoływanie i odwoływanie członków Rady Stowarzyszenia spośród członków zwyczajnych lub honorowych Stowarzyszenia, f) zwoływanie wspólnych posiedzeń oraz nadzorowanie i koordynowanie pracy Rady Stowarzyszenia,
g) proponowanie wysokości składek członkowskich oraz przygotowanie projektu budżetu do zaakceptowania przez Walne Zebranie Członków,
h) wyznaczanie przedstawicieli Stowarzyszenia do innych organizacji,
i) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
j) podejmowanie uchwał dotyczących ustania członkostwa w przypadkach określonych w § 7. punkt 2,
k) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
l) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
m) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 12 punkt 7,
n) uchwalanie regulaminu Biura i Rady Stowarzyszenia.

10. Do podjęcia uchwał Zarządu wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. Uchwały mają formę pisemną.

11. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. Zarząd może udzielać osobie lub osobom zarządzającym bieżącą działalnością Stowarzyszenia ogólnych pełnomocnictw do działania w imieniu Stowarzyszenia w granicach zwykłego zarządu.

12. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

13. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

§ 10a.
Rada Stowarzyszenia

1. Rada Stowarzyszenia jest organem doradczym Zarządu Stowarzyszenia.

2. Rada Stowarzyszenia składa się z minimum 3 członków wybieranych przez Zarząd spośród członków zwyczajnych lub honorowych Stowarzyszenia, przy czym skład Rady winien być reprezentatywny w stosunku do obszarów działalności członków. Kadencja członków Rady Stowarzyszenia wygasa wraz z mandatem całego Zarządu.

3. Rada Stowarzyszenia wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

4. Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należy:

a) doradztwo merytoryczne w przygotowaniu okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
b) doradztwo w zakresie podejmowanych kierunków działań przez Zarząd Stowarzyszenia,
c) powoływanie grup roboczych, o charakterze wewnętrznym,
d) nadzorowanie i koordynowanie pracy grup roboczych,

5. Posiedzenia Rady Stowarzyszenia zwołuje Przewodniczący lub w zastępstwie Wiceprzewodniczący. Zasady i tryb działania Rady Stowarzyszenia określi regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 11.
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności przynajmniej raz w roku bada wykonywanie budżetu Stowarzyszenia, sprawozdania finansowe oraz przedstawia Walnemu Zebraniu Członków doroczne pisemne sprawozdanie ze swojej działalności.

3. Komisja Rewizyjna składa się od trzech do pięciu członków.

4. Członków komisji Rewizyjnej wybiera w głosowaniu tajnym na okres trzech lat Walne Zebranie Członków.

5. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
e) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

7. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.

8. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:

a) będące członkami Zarządu,
b) pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

9. Wybranie do składu Komisji Rewizyjnej osób wbrew postanowieniom ust. 8 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 8 w trakcie kadencji członka Komisji Rewizyjnej jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji Rewizyjnej, którego okoliczność ta dotyczy.

10. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Komisja Rewizyjna może podejmować wiążące uchwały jeżeli jest obecnych co najmniej dwóch członków Komisji.

11. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.


Rozdział V
Źródła finansowania, składki i działalność gospodarcza Stowarzyszenia.

§ 12.

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:

a) rzeczy ruchome stanowiące własność Stowarzyszenia,
b) inne prawa majątkowe,
c) środki pieniężne,

Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

a) składek członkowskich,
b) darowizn,
c) spadków i zapisów,
d) dotacji,
e) dochodów z działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnie imprez,
f) dochodów z majątku Stowarzyszenia.

3. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Walne Zebranie Członków, w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4. Składka członkowska powinna być opłacona do dnia 30 marca każdego roku na konto Stowarzyszenia, przy czym Stowarzyszenie nie ponosi kosztów związanych z opłatą.

5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

7. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:

a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,
e) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 100.000,00 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
f) przejęcie lub odrzucenie spadku.

§ 13.

1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:

a) członków Stowarzyszenia i jego organów,
b) pracowników Stowarzyszenia,
c) małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
d) osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt a – d, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt a – d na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

4. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt a i b oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt c i d.

§ 14.

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.

2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie Członków.

3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników, na zasadach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

Rozdział VI
Zasady gospodarki finansowej.

§ 15.

1. Walne Zebranie Członków uchwal roczny budżet w oparciu o preliminarz Zarządu, który będzie stanowić podstawę działalności Stowarzyszenia.

2. Szczególne zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia określa Zarząd.

 

Rozdział VII
Postanowienia końcowe.

§ 16.

1. Stowarzyszenie może zostać zlikwidowane tylko na podstawie uchwały podjętej zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 9 ust. 8. 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów. 3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.