DOŁĄCZ DO STOWARZYSZENIA PSBE

Nasze rodzaje członkostwa

Członkowie
zwyczajni

KORZYŚCI
 • uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków i głosowanie nad wszelkimi uchwałami przewidzianymi w porządku dziennym obrad,
 • bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
 • uczestniczenie we wszystkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
WARUNKI
 • pełnoletnie osoby fizyczne, obywatele polscy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, zatrudnione na podstawie umowy o prace, zlecenia, powołania lub umowy o dzieło przez członków wspierających, popierający cele Stowarzyszenia, deklarujący czynne uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia zmierzających do realizacji jego celów i posiadają pisemne rekomendacje od co najmniej jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia

Członkowie
wspierający

KORZYŚCI
 • uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków i głosowanie nad wszelkimi uchwałami przewidzianymi w porządku dziennym obrad,
 • bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
 • uczestniczenie we wszystkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
WARUNKI
 • osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą związaną z branżą elektroenergetyczną, z siedzibą na terytorium Polski, których roczne przychody w poprzednim roku sprawozdawczym były nie mniejsze niż 20 milionów złotych i które zatrudniają nie mniej niż 20 pracowników.
 • prawo wskazywania trzech członków zwyczajnych: posiadanie większej liczby członków zwyczajnych wymaga zgody Zarządu wyrażonej w uchwale przy czym członkowie Ci nie mają prawa głosu na WZC.
 
WYPEŁNIJ FORMULARZ

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h

 
 
 


  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych skierowana do kandydatów na członka PSBE


  Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż:


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Polskie Stowarzyszenie Branży Elektroenergetycznej z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chałubińskiego 8 (40-e piętro), 00-613 Warszawa, zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń KRS pod numerem KRS 0000276239, zwane dalej „Administratorem” lub „Stowarzyszeniem”. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


  2. Dane kontaktowe IOD: Rafał Andrzejewski
  E-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl


  3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach oraz na następujących podstawach prawnych:
  a) W celach związanych z członkostwem w Stowarzyszeniu (przyjęcie w poczet członków, ewidencjonowanie itp.), (art. 6 ust. 1 lit. a, f, c RODO);
  b) W celach wypełniania zadań statutowych Stowarzyszenia (które zostały opisane szczegółowo w naszym statucie), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także na podstawie Pani / Pana zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  c) W celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności związanych z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawa o rachunkowości, przepisy podatkowe);
  d) Ewentualnie w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);


  4. Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie usług księgowych, usług IT. Pani/Pana dane nie są przekazywane poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).

  5. Czy istnieje obowiązek podania danych? Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, jednakże konieczne do przystąpienia do Stowarzyszenia. Niepodanie danych może skutkować odmową przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.

  6. Okres przechowywania danych:
  a) Dane kandydata przetwarzamy przez okres niezbędny do rozpatrzenia kandydatury (podjęcia decyzji przez Zarząd o przyjęciu) oraz przez okres niezbędny do wykazania funkcjonowania Stowarzyszenia w sposób zgodny z prawem lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Po przyjęciu w poczet członków przetwarzamy dane członka Stowarzyszenia:
  - Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych – przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
  - Przez okres niezbędny do wypełniania naszych zadań statutowych;
  - Po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego dane zostały zebrane, dane będą̨ przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami (okresy przedawnienia roszczeń) oraz przez okres niezbędny do wykazania funkcjonowania Stowarzyszenia w sposób zgodny z prawem.

  7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
  b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
  d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
  e) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,
  f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
  g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda).
  W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres email: biuro@psbe.org.pl.

  8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.